Новини

   Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ
Съветът на директорите, на основание член 35 от ЗБСТ, временно преустановява дейността на борсов кръг „Индустриални и хранителни стоки, зърнени и технически култури“ с подкръг „Природен газ, считано от 30.04.2024 (вторник).
На основание член 35 от ЗБСТ, дейността на борсов кръг „Индустриални и хранителни стоки, зърнени и технически култури“ с подкръг „Природен газ“ се възобновява, считано от 15.05.2024 г (сряда).

СД на БСБ АД

   

УВЕДОМЛЕНИЕ

Съветът на директорите, на основание член 35 от ЗБСТ, възобновява дейността на борсов кръг „Индустриални и хранителни стоки, зърнени и технически култури“ с подкръг „Природен газ“, считано от 14.03.2024 г. (четвъртък).

СД на БСБ АД

 

      УВЕДОМЛЕНИЕ

Съветът на директорите, на основание член 35 от ЗБСТ, временно преустановява дейността на борсов кръг „Индустриални и хранителни стоки, зърнени и технически култури“ с подкръг „Природен газ“, считано от 20.02.2024 г. (вторник).

Датата, на която на основание член 35 от ЗБСТ ще се възобнови дейността на борсов кръг „Индустриални и хранителни стоки, зърнени и технически култури“ с подкръг „Природен газ“ ,  се определя с последващо решение на Съвета на директорите и своевременно уведомление до заинтересованите.

СД на БСБ АД

УВЕДОМЛЕНИЕ

Съветът на директорите, на основание член 35 от ЗБСТ, временно преустановява дейността на борсов кръг „Индустриални и хранителни стоки, зърнени и технически култури“ с подкръг „Природен газ“, считано от 28.11.2023г. (вторник) до 11.12.2023 вкл. (понеделник).
На основание член 35 от ЗБСТ, дейността на борсов кръг „Индустриални и хранителни стоки, зърнени и технически култури“ с подкръг „Природен газ“ се възобновява, считано от 12.12.2023 г (вторник).

   

УВЕДОМЛЕНИЕ

Съветът на директорите, на основание член 35 от ЗБСТ, временно преустановява дейността на борсов кръг „Индустриални и хранителни стоки, зърнени и технически култури“ с подкръг „Природен газ“, считано от 28.11.2023г. (вторник) до 11.12.2023 вкл. (понеделник).
На основание член 35 от ЗБСТ, дейността на борсов кръг „Индустриални и хранителни стоки, зърнени и технически култури“ с подкръг „Природен газ“ се възобновява, считано от 12.12.2023 г (вторник).

Уведомление

Уведомяваме, че Съветът на директорите на „Българска стокова борса“ АД взе решение:
1. На основание член 35 от ЗБСТ преустановява дейността на борсов кръг „Индустриални и хранителни стоки, зърнени и технически култури“ с подкръг „Природен газ“, считано от 05.09.2023 г. (вторник).
2. Дейността на борсов кръг „Индустриални и хранителни стоки, зърнени и технически култури“ с подкръг Природен газ се възобновява, считано от 13.09.2023 г. (сряда).

  на осн. точка 2 от Приложение № 6 към Борсов правилник

ГРАФИК на борсови сесии

 Месец ЮЛИ 2023 
 № ДАТА, ДЕН ДЕН , ЧАС   ПРОМЯНА
БС № 25 11 юли 2023 Вторник13:00 часа на осн. чл.49 от Б. правилниквместо на 11.07.23 ще се проведе на20.07.2023 четвъртък 13:00 ч.
18 юли 2023 Вторник13:00 часа Без промяна
БС № 26 25 юли 2023 Вторник13:00 часа Без промяна
  
 Месец АВГУСТ 2023 
 № ДАТА, ДЕН ДЕН , ЧАС   ПРОМЯНА
БС № 27 01 август 2023 Вторник13:00 часа Без промяна
БС № 28 08 август 2023 Вторник13:00 часа на осн. чл.49 от Б. правилниквместо на 08.08.23 ще се проведе на17.08.2023 четвъртък 13:00 ч.
15 август 2023 Вторник13:00 часа Без промяна
БС № 29 22 август 2023 Вторник13:00 часа Без промяна

 

 МЕМОРАНДУМ (ЗА ОБЕДИНЕНИЕ)

Днес, 17.10.2016 г в гр. София, между:

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД, ЕИК 121723607, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. България № 1, ет. 1, представлявано от Васил Симов – Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор, от една страна

и

БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА АД, ЕИК 117083941, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Джеймс Баучер № 81, представлявано от Георги Найденов – Председател на Съвета на директорите, от друга страна,

се сключи настоящия меморандум за обединение както следва:

I Предмет

Чл. 1 Отчитайки общественото значение на институцията стокова борса и нейната значимост на националния пазар, страните заявяват своята воля и ангажираност да обединят двете борси в обща структура. Целта на обединението е създаване на единен концентриран борсов пазар, което ще повиши ефективността, надеждността и професионализма в борсовата търговия. Обединението на знанията, традициите и опита в лицето на ССБ АД с гъвкавия подход и енергичен модел на работа в лицето на БСБ АД, гарантира функционирането на борсов пазар, който ще даде възможност за формиране на борсови цени на широка национална основа по отношение на различните групи борсови стоки, чрез което ще се постигне и обща регулация на пазарите. Обединената структура ще предостави още по-пълни възможности за бизнеса и държавните структури да се възползват от борсовата търговия, такава каквато е практиката и смисъла на стоковите борси в европейски и световен мащаб. От нормативните разпоредби, включително Европейските директиви, в които е уредена възможността за участие на държавата в борсовата търговия е видно, че законодателят е дал положителна оценка на институцията стокова борса в страната, предвиждайки различни процедури, чрез които публичният възложител може да се възползва от посочената възможност, като в обхвата им влизат и сфери от изключителна важност за държавата, каквито са отбраната и сигурността. Това не е случайно, тъй като борсовата търговия предоставя едновременно прозрачна, бърза, гарантирана и икономически целесъобразна възможност за покупка на стоки от страна на държавните структури и общините.

Водени от изложеното ръководствата на двете стокови борси достигнаха до решението за предприемане на съвместни действия за обединение. Общата цел е налагането и функционирането на единен, силен и прозрачен борсов пазар, който гарантира успешното участие в него, както от страна на бизнеса, така и от страна на държавата. Постигането на посочените цели ще изведе борсовата търговия в България до реалната възможност за въвеждане и на електронна платформа, позволяваща осъществяване на онлайн търгуване, което на практика ще подпомогне функционирането на стоковата борса и в международен мащаб.

II. Приоритети

Чл. 2 При осъществяване на целите страните ще се ръководят от следните приоритети:

Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на борсовата търговия.

Доразвиване, улесняване и уеднаквяване на процедурите, уреждащи сключването на борсовите сделки, правилата за участие в борсовата търговия и правата на борсовите членове и техните брокери.

Развитие на диалога и сътрудничеството с бизнеса и държавните структури, които по закон имат възможност да се възползват от борсовата търговия, чрез прилагането на бързи и ефективни методи за реализиране на покупко-продажби, при възможно най-добри резултати във финансово отношение и пълна прозрачност.

Разработване на план и предприемане на съответните действия към изграждане и въвеждане на функционираща електроннна платформа за търгуване на стоковата борса.

Предприемане на стъпки за доразвитие на съществуващото и допълнително обучение на брокерите във връзка със запознаването им с възможностите за участие на по-широк кръг субекти в борсовата търговия, чрез инструментариума на борсовото представителство.

III. Стъпки за постигане на целите и приоритетите

Чл. 3 За постигане на обявените приоритети ще бъдат предприети следните стъпки:

Създаване на единна борсова структура, чрез обединение на ССБ АД и БСБ АД

Безвъзмездно прехвърляне на членските права на всички борсови членове на БСБ АД и техните брокери в ССБ АД.

Създаване на колективни комисии с участието на представители от състава на борсата и представители на борсовите членове, които ще обсъждат и дават предложения за съвместни действия във връзка с повишаване ефективността на борсовата търговия и нейното популяризиране.

IV. Заключителни разпоредби

Чл. 4. Конкретните действия, срокове, етапи и ангажименти на ССБ и БСБ във връзка с процедурата по обединението на двете борси ще бъдат уредени в Анекс, неразделна част от настоящия Меморандум.

Чл. 5. Всички изменения в меморандума са валидни само ако са направени в писмен вид и са подписани от надлежно упълномощените представители и на двете договарящи се страни.

Чл. 6. Лицата за координация и контакт са:

За БСБ АД: Георги Найденов, тел 02/423 1449, e-mail: office@bce-bg.bg

За ССБ АД: Васил Симов, тел. 02/952 62 12, e-mail:sce@sce-bg.com

Меморандумът е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна

За Българска стокова борса АД    За Софийска стокова борса АД