Начало

Българска стокова борса създава условия за своите членове и клиенти да търгуват и печелят, като съчетава по място, време, количество търсене и предлагане на определени масово търгувани стоки и така ускорява търговския и информационен обмен.
Основни качествени фактори, даващи предимство на Борсата, като организиран стоков пазар са: публичност и прозрачност, равнопоставеност на участниците, бързина и гарантираност на сделките; гаранции за качество на стоките и гаранции за разплащанията; финансова сигурност за участниците и техните средства.

БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА осъществява дейността си чрез:

Организиране на борсови сесии за покупко - продажба на стоки, допуснати до търговия на борсата;

 Услуги:

- експертно – консултантско, техническо и информационно осигуряване на борсовата търговия на заинтересовани лица;

- финансови, технически, правни, икономически и други консултации по проблеми на борсовата търговия;

- маркетингови проучвания, консултации и коментари относно пазарното състояние и тенденции и др.

Информационен обмен:

- борсова статистика, анализи и прогнози, рекламно – информационни издания, обмен на информация за търсене/ предлагане на стоки, тематични изложби, лектории, курсове, бизнес срещи с българско и чуждестранно участие и други.

 Издателска дейност:

- издаване на борсов бюлетин, специализирани издания относно история, принципи и практика, международно значение, и други подобни относно борсовата търговия.

На БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА се формира един основен кръг Индустриални и хранителни стоки, зърнени и технически култури”. Към основния кръг, се създава подкръг „Природен газ. 

 •   Черни, цветни и благородни метали;
 •   Изделия на черната и цветна металургия, проводници, кабели и тел;
 •   Продукти на химическата промишленост и други свързани с нея промишлености;
 •   Фармацевтични продукти, химикали и химически продукти;
 •   Каучук и каучукови изделия, пластмаси и изделия от тях;
 •  Енергийни материали и продукти, твърди и течни горива, нефтопродукти и други гориво-смазочни материали и течности – консумативи за МПС;
 •  Изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда и аналогични материали, керамични продукти, стъкло и стъклени изделия;
 • Дървен материал и изделия от дървен материал, корк, хартия или картон и изделия от тях;
 •  Индустриални и промишлени изделия, инструменти, машини, апарати и оборудване.
 •  Строителни, монтажни и транспортни съоръжения, инсталации, части и принадлежности;
 • Кожи и кожени изделия, влакна, вълна, прежди, тъкани и изделия от тях;
 • Tорове и препарати за растителна защита.
 •  Зърненни технически и фуражни култури;
 • Фураж за животни;
 • Тестени изделия;
 • Кафе, чай и подправки;
 • Живи животни и продукти от животински произход;
 • Месо и месни продукти. Риба и рибни продукти.
 • Мляко и млечни продукти;
 • Мелничарски продукти;
 • Мазнини и масла от животински или растителен произход;
 • Захар и захарни изделия;
 • Хранителни продукти от плодове, зеленчуци и други части от растения;
 • Остатъци и отпадъци от хранителна промишленост, храни за животни;
 • Други хранителни продукти, включително напитки и тютюневи изделия.
 • Пшеница хлебна;
 • Пшеница фуражна  ;
 • Ечемик фуражен;
 • Ечемик пивоварен  ;
 • Царевица;
 • Овес;
 • Маслодаен слънчоглед;
 • Бобови растения.

СДЕЛКИ ПО РЕДА НА “ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” - Поръчките по реда на ЗОП се регистрират в борсовия кръг и са обозначени с индикация „зоп“ в бюлетина за борсовата седмица

Съгласно списък на стоките по чл.79 от ЗОП, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.

Целта на Борсата е да обедини интересите на производителите, търговците и потребителите от региона и да създаде оптимална среда за контакти – като организация, техническо осигуряване и стил на работа.

facebook-icon-blue-2013