Правилник на борсовия арбитраж

 

ПРАВИЛНИК

          НА   АРБИТРАЖА  КЪМ   БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА 

ДЯЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет

Чл. 1. (1) Този правилник урежда организацията и дейността на Арбитража към БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА  (АСБСБ), правилата за образуване и разглеждане на дела и решаване на спорове, които могат да възникнат между страните.

 

Правораздавателна компетентност

Чл. 2 (1) Арбитражът е независима, доброволна правораздавателна институция, която разрешава и граждански и търговски спорове, както и спорове за попълване празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ако споровете са му възложени с арбитражно споразумение.

(2). Освен споровете по ал.1, Арбитражът дава задължителни тълкувания на борсовия правилник, разрешава спорове във връзка със сключването и изпълнението на борсовите сделки и  разрешава спорове по изпълнението на договорите между членовете и клиентите им и между членовете и брокерите.

(3) Арбитражът дава задължителни тълкувания на борсовия правилник на Българска стокова борса по ред и процедура, установени с този правилник като особено производство.

 

Основания за компетентност

Чл. 3 (1) Арбитражът разглежда и решава споровете, ако те са му възложени с арбитражно споразумение.

(2) Арбитражното споразумение е съгласието на страните да възложат на АСБСБ  решаването на граждански или търговски спор.

(3) Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено. То може да се съдържа и в разменени между страните писма, оферти или друга кореспонденция в писмен вид или по  електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(4) Арбитражното споразумение може да се съдържа и като арбитражна клауза в договор, като в този случай недействителността на договора не засяга арбитражното споразумение.

(5) Арбитражно споразумение е налице и когато:

1. ответникът по заведено дело пред АСБСБ, писмено или със заявление, отбелязано в протокола на арбитражното заседание, приеме спорът да бъде разгледан от арбитража или;

2. ответникът участва в арбитражното производство по делото и не оспори компетентността на Арбитража.

 

Приложими процедурни правила

Чл. 4. (1) При разглеждане на дело Арбитражът прилага правилата на този правилник, освен ако страните не са уговорили други правила за разглеждане на делото.  Уговорените от страните други правила за разглеждането на делото се прилагат, доколкото не противоречат на повелителни разпоредби на приложимия за арбитража закон или на принципите на Устава на АСБСБ и този правилник.

(2) По въпроси, неуредени от този правилник или от споразумението между страните, от Закона за международния търговски арбитраж, от Закона за стоковите борси и тържища или от Борсовия правилник на Българска стокова борса АД, арбитрите процедират съобразно тяхното вътрешно убеждение, ръководейки се от общите принципи на правото.

(3)Арбитражният състав разглежда делата съобразно своята разумна преценка, като се ръководи от естеството на арбитража, предмета на спора и принципа на еднаквата възможност за защита на всяка от страните.

(4) Ако страната в арбитражно производство не възрази незабавно и писмено или в заседанието, чрез отразяване в протокола срещу нарушаването на процесуално правило смята се, че тя се е отказала от правото си да се позове на нарушението

 

 

ДЯЛ ІІ. ОБЩО АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО

 

ГЛАВА І. ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛО

Предявяване на иска

Чл. 5. (1) Арбитражното производство започва с подаване на искова молба в Арбитража.

(2) Исковата молба се смята подадена в деня, в който постъпи в секретариата на Арбитража, а ако се изпраща по пощата – в деня, отбелязан на печата на пощенската служба от мястото на изпращането.

 

Съдържание на исковата молба

Чл. 6. (1) Исковата молба трябва да съдържа:

1. пълното наименование на страните;

2. адрес на страните и телефон за контакти, а по възможност –телефакс и адрес за електронни съобщения;

3. цена на иска, ако е оценяем;

4. изложение на обстоятелствата по спора;

5. искането на ищеца;

6. посочване на доказателствата в подкрепа на иска;

7. името на арбитъра и на резервния арбитър или молба арбитърът и резервният арбитър да бъдат определени от Председателя на Арбитража;

8. опис на документите, приложени към исковата молба;

9. подпис на ищеца.

(2) Ищците – чуждестранни лица, посочват в исковата молба и адрес за кореспонденция в Република България.

(3) Към исковата молба се прилагат:

1. арбитражното споразумение (ако има подписано такова), съответно документите, в които то се съдържа. Ако ищецът не разполага с някой от документите, в които се съдържа арбитражното споразумение, той трябва изрично да заяви това.

2. удостоверение за актуално състояние за ищеца и ответника, ако са юридически лица , които не са вписани и/или не подлежат на вписване в Търговския регистър;

3. посочените в исковата молба писмени доказателства;

4. документ за платена арбитражна такса;

5. преписи от исковата молба и от представените към нея писмени доказателства според броя на ответниците и един комплект за резервно досие;

6. пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник.

(4) Когато са съставени на чужд език исковата молба и приложенията към нея се придружават от превод на български език.

 

Цена на иска

Чл. 7. (1) Цената на иска се определя:

1.при иск за парична сума – от размера на претендираната сума;

2.при иск за предаване на вещи – от тяхната стойност;

3.при иск за определено действие или бездействие – от стойността на имуществения интерес на ищеца;

4.при иск за установяване съществуването, действителността или недействителността на договор или друга сделка, както и прекратяване или изменение на договора, съответно сделката – от стойността на договора, съответно сделката към момента на предявяването на иска;

5. по искове за съществуване или прекратяване на договор за наем – наемът за една година;

6. по искове за периодични плащания за неопределено време или за пожизнени плащания – сборът на плащанията за три години;

7. при иск за установяване съществуването или несъществуването на едно правоотношение – от стойността на правоотношението към момента на предявяването на иска.

(2) Ако ищецът не е определил или е определил неправилно цената на иска, както и когато тя не може да бъде определена точно, Председателят на Арбитражния по своя инициатива или по искане на ответника определя цената на иска въз основа на наличните данни.

(3) Когато с исковата молба са предявени няколко иска, цената на всеки иск трябва да се посочи отделно.

(4) Ищецът внася арбитражната такса, определена въз основа на цената на всички предявени искове, а ответникът – въз основа на цената на предявените насрещни искове.

 

Отстраняване недостатъци на исковата молба

Чл. 8. (1) Когато Председателят на Арбитража установи, че исковата молба не отговаря на изискванията на чл. 5 или не са представени необходимите приложения, той уведомява ищеца да отстрани недостатъците в 7-дневен срок от уведомлението. До отстраняване на недостатъците на исковата молба делото се оставя без движение.

(2) Ако недостатъците не бъдат отстранени в определения по ал. 1 срок, исковата молба се връща с разпореждане на Председателя на Арбитража.

 

Образуване на арбитражното дело

Чл. 9 Арбитражното дело се образува незабавно след като исковата молба постъпи в Арбитража, съответно след отстраняване на недостатъците в нея. И в двата случая делото се смята за висящо от предявяването на иска по смисъла на чл. 4 от настоящия правилник.

 

Отговор на исковата молба

Чл. 10. (1) В тридневен срок от постъпване на исковата молба или от отстраняване на недостатъците й, секретариатът на Арбитража изпраща на посочените ответници постъпилите искови молби с приложенията към тях.

(2) При изпращане на документите по ал. 1 секретариатът уведомява посочения в исковата молба ответник, че има право в 14-дневен срок от получаването й да подаде отговор на исковата молба.

(3) В отговора на исковата молба ответникът трябва да посочи името на избрания от него арбитър и на резервния арбитър или молба арбитърът и резервният арбитър да бъдат определени от Председателя на Арбитража. В отговора на исковата молба ответникът може да направи оспорвания на твърдените от ищеца факти, възражения срещу иска, да посочи доказателства в тяхна подкрепа и да представи писмени доказателства.

(4) В срока за подаване на отговор на исковата молба, ответникът може да предяви насрещен иск, ако спорът има връзка с предмета на делото и е от компетентността на Арбитража.

(5) Възражение за прихващане може да се предяви до приключване на арбитражното дирене.

(6) Неподаването на отговор от страна на ответника не означава признание на иска.

 

 

ГЛАВА ІІ. ВРЪЧВАНЕ НА КНИЖА, ПРИЗОВАВАНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

 

Връчване на книжа

Чл. 11. (1) Исковата молба, отговорът на исковата молба, арбитражните решения и определенията се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по куриер, по и-мейл или чрез друго обичайно средство, годно да удостовери получаването им.

(2) Призовките и другите съобщения могат да бъдат изпратени и чрез електронна поща, по телефакс или чрез друго обичайно средство, годно да удостовери изпращането им.

(3) Книжата по ал. 1 и 2 могат да бъдат връчени лично на страната или на неин представител срещу разписка по образец.

(4) Секретариатът на Арбитража изпраща на страните всички, отнасящи се до тях книжа, на посочените в исковата молба съответно отговора адреси или на адресите на надлежно упълномощените техни представители.

(5) Ако юридическите лица и търговците не могат да бъдат намерени на посочения в исковата молба адрес, те се призовават на вписания в търговския регистър адрес на управление, ако той не съвпада с посочения в исковата молба. Ако те са го напуснали, книжата се прилагат към делото и се считат редовно връчени.

(6) Когато седалището, местожителството, обикновеното пребиваване или пощенският адрес на получателя физическо лице не могат да бъдат намерени след старателно издирване, книжата, съобщенията или призовките се смятат за получени, ако са изпратени с препоръчано писмо, по куриер или с каквото и да е друго средство, което удостоверява опита документите да бъдат предадени.

(7) Книжата са се смятат за получени и когато получателят е отказал или не се е явил в офиса на пощенската или куриерска служба да получи пратката и тя се върне в цялост като непотърсена. Удостоверяването на опита за връчване се извършва с разпечатка от системата на куриерската или пощенска служба или с отбелязване върху пратката.

8) При изпращане по пощата или по куриер за дата на получаване се счита датата, на която получателят е получил пратката, съответно е бил поканен да я получи и е отказал или не се е явил да я получи. Когато е установено, че на посочения адрес не е намерено търсеното лице, за дата на получаване се счита датата на която практиката е върната обратно.

(9) При изпращане по електронна поща или по телефакс за дата на получаване се счита датата на успешното изпращане на документа. Изпращането се удостоверява писмено от секретариата на Арбитража, като към делото се прилага и разпечатка от електронната поща на Арбитража, съответно от потвърждението за получаване на факса.

(10) Сроковете за процесуални действия на страните започват да текат от датата, на която адресатът е получил или се счита, че е получил съобщението съгласно този член. Ако последният ден на срока изтича в неработен ден, приема се, че срокът изтича в първия работен ден.

(11) По усмотрение на Председателя на Арбитража или на арбитражния състав по конкретно дело връчването на книжата по този член може да се извърши и от секретариата на с на Арбитража.

 

ГЛАВА ІІІ. РЕШАВАЩ СЪСТАВ

 

Арбитражен състав

Чл. 12. (1) Арбитражът разглежда и решава възложените му спорове чрез решаващ състав, който може да се състои от един арбитър или от трима арбитри.

(2) Страните могат да посочат за арбитър лице, което е включено в листата за арбитри.

(3) Посочените арбитри подписват и представят декларация-съгласие пред Председателя на Арбитража съобразно чл. 8, ал. 4 от Устава на АСБСБ.

(4) Арбитражният състав може да бъде определен и с арбитражното споразумение.

(5) Когато в исковата молба, отговорът към нея или в арбитражното споразумение не са посочени арбитри и/или резервни арбитри, те се определят служебно от Председателя на Арбитража.

(6) Арбитражният състав може да се състои от един арбитър, ако той е посочен в арбитражното споразумение или ако в споразумението е посочен начина, по който арбитърът ще бъде определен. Допустимо е разглеждането на арбитражното дело от един арбитър и ако в исковата молба ищецът е заявил такова желание и е посочил арбитър, а ответникът в срока за отговор не е оспорил изрично това желание и избора на арбитър.

 

Председател на арбитражен състав

Чл. 13. (1) След получаване на декларациите от посочените арбитри на страните, Председателят на Арбитража ги поканва в 7-дневен срок да определят председател на Арбитражния състав.

(2) Ако арбитрите на страните не изберат председател на решаващия състав в срока по ал. 1, Председателят на Арбитража го определя в 3-дневен срок с решение, което е окончателно.

(3) В 3-дневен срок от конституирането на решаващия състав арбитрите избират докладчик по делото. Ако докладчик не бъде избран в този срок, за докладчик се приема председателят на арбитражния състав.

 

Заместване на арбитър

Чл. 14. (1) Ако посоченият арбитър откаже да приеме избора, не подпише декларация по чл. 9, ал.4 от Устава на АСБСБ, бъде внезапно възпрепятстван да участва в насроченото заседание или изпадне в невъзможност да изпълнява задълженията си като арбитър за повече от 15 дни, той се замества от резервния арбитър, който продължава делото до окончателното му приключване.

(2) При условията и по реда на ал. 1 се замества и арбитър, който е посочен за председател на решаващия състав.

(3) Ако и спрямо резервния арбитър настъпят обстоятелствата по ал. 1, страната, която го е посочила, се поканва да посочи друг арбитър и резервен арбитър.

 

Отвод на арбитър

Чл. 15. (1) Всеки арбитър трябва да бъде безпристрастен и независим спрямо страните от момента на посочването му до приключване на цялото арбитражно производство.

(2) Ако са налице обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения относно безпристрастността или независимостта на арбитъра, те следва да бъдат посочени в декларацията по чл. 9, ал. 4 от Устава на АСБСБ. Ако обстоятелствата възникнат след подаване на декларацията, арбитърът е длъжен да подаде нова декларация.

(3) Страните по делото могат да правят искане за отвод на арбитъра и на председателя на решаващия състав, ако е налице съмнение относно тяхната безпристрастност и ако съществуват данни, че те пряко или косвено са заинтересувани от изхода на делото.

 

Процедура за отвода

Чл. 16. (1) Искането за отвод се прави писмено до решаващия арбитражен състав в седемдневен срок от момента, в който страната е узнала за формирането на състава или от момента, в който е узнала обстоятелствата, пораждащи съмненията за безпристрастност. В искането се посочват основанията и доказателствата за това.

(2) Отвод не може да бъде направен след изясняване на делото от фактическа и правна страна и решаващият състав е пристъпил към постановяване на решение.

(3) Ако арбитърът не се отведе и насрещната страна не се съгласи с отвода, по отвода се произнася Председателят на Арбитраж.

(4) Ако насрещната страна се съгласи с отвода или той бъде уважен, новият арбитър или председателят на решаващия състав се посочва или избира в съответствие с разпоредбите на този правилник. Ако новият арбитър е съгласен с вече избрания председател, той приподписва протокола за избор на председател.

 

Отвод на вещо лице и преводач

Чл. 17. Отвод на вещо лице или преводач може да се иска на основанията и по реда на чл. 15 и чл. 16 от този правилник. Определението на решаващия състав по отвода е окончателно.

 

ГЛАВА  ІV.  РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО

 

Подготвително заседание

Чл. 18. (1) Решаващият състав провежда подготвително заседание, на което се извършва проверка на готовността за разглеждане на делото и се допускат посочените и представените от страните доказателства.

(2) На подготвителното заседание решаващият състав извършва и формална проверка за наличие на арбитражно споразумение. При липса на споразумение в делото, на ищеца се указва да представи такова или да заяви писмено, че желае въпреки липсата на арбитражно споразумение, да бъде насрочено заседание по делото. Ако ищецът не изпълни указанията, делото се прекратява.

(3) Страните не се призовават и не присъстват на подготвителното заседание. Те се уведомяват писмено за взетите мерки и сроковете за тяхното изпълнение.

(4) Председателят на решаващия състав дава на секретариата на Арбитража разпореждания по подготовката на делото и му възлага призоваването на страните, свидетелите, вещите лица и преводачите.

 

Място за провеждане на заседанията

Чл. 19. (1) Заседанията на арбитража се провеждат на територията на гр. София.

(2) При необходимост по искане на страните заседанията на арбитражния състав могат да се проведат и в друго населено място. В този случай разноските се поемат предварително от страната, която е поискала заседанието да се състои на друго място.

(3) По искане на страните заседанията на арбитражът могат да се проведат и дистанционно, чрез видеоконференция или друга комуникационна технология. Правилата за провеждане на дистанционни заседания се утвърждават от Съвета на директорите на “БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА” АД.

 

Призоваване на страните за заседание

Чл. 20. (1) За насрочените заседания страните се уведомяват с призовки, в които се посочват датата, часът и мястото на заседанието. Призовките и съобщенията трябва да бъдат връчени най-малко 7 дни преди датата на заседанието.  Със съгласие на страните този срок може да бъде намален.

(2) Уведомяването на страните за насрочените заседания може да бъде извършено по и-мейл или по телефон, ако са известни на секретаря или са посочени от страните.

(3)Уведомяването по телефон за насрочените заседания се удостоверява от секретаря с протокол, в който се описва телефонния номер от който е извършен разговора, телефонния номер на който е извършено позвъняването, датата, и часа на разговора.

(4) Уведомяването по и-мейл се извършва чрез текст на електронно съобщение, като към него се прикачва и сканираната призовка. Уведомяването се удостоверява с разпечатка от електронната поща на Арбитражът, прикрепена към оригинала на призовката, която се прилага към делото.

 

Език на разглеждане на делата

Чл. 21. (1) Делата се разглеждат на български език, освен ако страните не се споразумеят да бъде използван друг език.

(2) Споразумението за използване на друг език трябва да се постигне преди образуване на решаващия състав.

(3) Когато в делото участвува страна, която не владее български език, арбитражният състав й назначава преводач. Възнаграждението на преводача е за сметка на тази страна независимо от изхода на делото.

 

Възражение за некомпетентност

Чл. 22. (1) Решаващият състав се произнася относно компетентността на Арбитража и когато тя се оспорва поради липса или недействителност на арбитражното споразумение.

(2) Възражението за некомпетентност на Арбитража трябва да е направено най-късно в срока за отговор на исковата молба. По-късно възражение за некомпетентност може да се уважи, ако е налице уважителна причина за закъснението.

(3) По възражението за некомпетентност решаващият състав се произнася с определение, преди да навлезе в разглеждане на делото по същество, освен ако разрешаването на спора относно компетентността е обусловено от разрешаването на спора по съществото на делото.

(4) Ако решаващият състав отхвърли възражението за некомпетентност, арбитражното производство се провежда, въпреки че ответникът отказва или се въздържа да вземе участие в него.

 

Заседания за разглеждане на делото

Чл. 23. (1) Делото се разглежда на заседание, в което страните участват лично или чрез надлежно упълномощени процесуални представители, които могат да бъдат и чужди граждани, когато седалището или местожителството на страната е в чужбина.

(2) Арбитражните заседания се провеждат при закрити врати, освен при изрично съгласие на двете страни, което е дадено в писмена форма или е отразено в протокола от арбитражното заседание.

(3) При съгласие на страните делото може да бъде разгледано и решено, без да се провежда открито заседание. В този случай страните представят  писмени доказателства и писмени становища, но решаващият състав може да насрочи открито заседание, ако делото се нуждае от допълнително изясняване.

(4) Делото се разглежда без открито заседание, ако ответника в отговора на исковата молба  заяви, че признава иска.

(5) Арбитрите, секретарят и страните, които участват в арбитражното производство, са длъжни да пазят в тайна данни, които им стават известни в или по повод на делото. Всички протоколи и други документи по делото са поверителни.

(6) При приключването на производството, ако друго не е уговорено, страните имат право да получат обратно документите и другите доказателства, без да е правено копие от тях. В досието по делото се съхраняват само материалите, които не съдържат сведения, които могат да представляват търговска или служебна тайна за участниците по делото.

 

Арбитражна спогодба

Чл. 24. (1) След откриване на заседанието решаващият състав поканва страните да се спогодят.

(2) Ако страните постигнат спогодба, тя се вписва в протокола на заседанието и се подписва от страните и председателя на арбитражния състав.

(3) По искане на страните арбитражната спогодба може да бъде възпроизведена в арбитражното решение.

 

Отлагане на делото

Чл. 25. (1) Ако страната, която е надлежно призована, не се яви на заседанието без основателна причина, делото се разглежда без нейно участие.

(2) Решаващият състав отлага делото само ако страната или нейният пълномощник не могат да се явят поради внезапно препятствие, което не може да бъде отстранено.

(3) Страната може да поиска делото да се разгледа в нейно отсъствие.

 

Обезпечаване на иска

Чл. 26. (1) Арбитражът може по искане на една от страните да задължи другата страна да вземе подходящи мерки за обезпечаване на правата на молителя. Обезпечителните мерки не могат да засягат трети лица.

(2) При допускане на обезпечителни мерки Арбитражът може да определи гаранция, която молителят да представи.

(3) /Изм. ОС 13.11.2015 г./При възникнал арбитражен спор по изпълнението на сделка, внесената гаранцията от борсовия член-ответник се блокира до приключването на спора, с разпореждане на Председателя на Борсовия арбитраж.

 

Доказателства

Чл. 27. (1) Всяка страна трябва да докаже фактите, на които основава своя иск или възражения, като посочва писмени доказателства, заключения на вещи лица, свидетелски показания, обяснения на страните, оглед и други подходящи доказателствени средства. Посочените от страната доказателства се допускат от решаващия състав с определение.

(2) С оглед на обстоятелствата по делото решаващият състав може да приеме за доказани фактите, относно които страната е създала пречки за събиране на допуснати от него доказателства.

(3) Страната може да представи писмените доказателства в оригинал, заверено копие или по реда на Закона за електронния подпис и електронния документ. Писмените доказателства, съставени на чужд език се придружават с превод на български, освен ако съобразно чл.20 делото се води на същия език.

(4) Писмените доказателства се представят  с необходимия брой преписи за другата страна, като арбитражният състав организира своевременното им връчване.

(5) Проверка на доказателствата се извършва по ред, установен от решаващия състав, като тази проверка може да се възложи на член от решаващия състав. За проверката на стоки и вещи, както и за оглед страните по делото се уведомяват своевременно.

(6) Арбитрите преценяват доказателствата по свое свободно убеждение.

(7) Когато страна в производството заяви, че представени от нея доказателства съдържат конфиденциална информация, председателят на решаващия състав разпорежда вземането на подходящи мерки за опазването й.

 

Събиране на доказателства

Чл. 28. (1) Решаващият състав може да изиска от страните да представят и други доказателства, да назначава вещи лица или да изисква от организации или физически лица удостоверения или други намиращи се в тях документи, когато това е необходимо за разкриване на обективната истина по делото.

(2) Решаващият състав може да разпореди на страните да предоставят на вещите лица необходимите сведения или да им осигурят достъп за проверка на документи, стоки или други вещи, когато това е необходимо, за изготвяне на заключението. Приемането на заключението на вещото лице се извършва в негово присъствие, като то може да даде пояснения по него. По искане на страните могат да се назначават и други вещи лица, за да дадат допълнително и повторно заключение по спорния въпрос.

3) Разноските за събиране на доказателства се внасят предварително от страната, поискала събирането им.

(4) Свидетели могат да бъдат разпитвани при довеждане от поискалата ги страна и по преценка на решаващия състав, ако страната, която ги е посочила, е изяснила какви обстоятелства ще бъдат установявани чрез разпита на свидетелите.

 

Съдействие на държавен съд

Чл. 29. По искане на страна по делото и съобразно неговата преценка решаващият състав може да поиска от компетентен български или чуждестранен съд събирането на доказателства, необходими за изясняване фактическата обстановка по делото.

 

Изменение на иска

Чл. 30. (1) Ищецът може да измени основанието, размера и петитума на иска до приключване на арбитражното дирене.

(2) Решаващият състав може да не допусне изменението, ако е налице основателна опасност да се затрудни неоправдано защитата на другата страна или да се забави своевременното решаване на делото.

(3) Правилата на ал.1 и 2 се прилагат и за ответника, предявил насрещен иск.

 

Участие на трети лица

Чл. 31. (1) Встъпване на трето лице по висящо дело пред Арбитража може да бъде допуснато по негово искане със съгласието на двете страни по делото.

(2) Привличане на трето лице се извършва по искане на някоя от страните по делото и при наличие на неговото съгласие.

(3) Обратен иск срещу привлеченото лице е допустим само при негово съгласие.

 

Срокове за разглеждане на делото

Чл. 32. (1) В 7-дневен срок след изтичането на срока за отговор на исковата молба решаващият състав провежда подготвително заседание и насрочва делото най-късно за след 30 дни.

(2) Сроковете по ал. 1 се прилагат и при отлагане на делото.

(3) Решаващият състав може по искане на някоя от страните да удължи срока за насрочване на делото по ал. 1, ако установи фактическа или правна сложност на делото или ако събирането или проверката на доказателствата изискват продължително време.

(4) По искане на двете страни срокът за насрочване и решаване на делото може да се скъси.

 

Отлагане и спиране на делото

Чл. 33. (1) По молба на страните или по негов почин решаващият състав с определение отлага делото за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 30 дни, или го спира за срок не по-дълъг от 3 месеца.

(2) Спряното по съгласие на страните дело се прекратява, ако до изтичането на срока на спирането никоя от страните не е поискала възобновяването му.

(3) Спиране на делото по съгласие на страните се допуска само веднъж в течение на производството.

 

Протокол

Чл. 34. (1) За арбитражното заседание се съставя протокол от секретаря на Арбитража. Протоколът се подписва от председателя на решаващия състав както и от секретаря.

(2) По молба на страната, подадена в 3-дневен срок от изготвянето на протокола, той може да бъде поправен или допълнен, ако в него е допусната грешка или е налице пропуск.

(3) На страните се изпращат заверени от секретариата на Арбитража преписи от протокола.

 

ГЛАВА V. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

Устни състезания

Чл. 35. Когато намери, че всички обстоятелства по спора са напълно изяснени, решаващият състав с определение постановява приключване на събирането на доказателства и дава ход на устните състезания. Страните могат да представят и писмени защити.

 

Решение

Чл. 36. (1) Арбитражното производство завършва с постановяване на решение, с което се решава спора по същество.

(2) Решение се постановява и при признание на иска, при отказ на ищеца от иска и при постигната спогодба, която се възпроизвежда в решението по искане на страните.

 

Постановяване на решението

Чл. 37. (1) Решението по съществото на спора се взема след тайно съвещание с мнозинство от членовете на решаващия състав, като председателят гласува последен. Ако не може да се образува мнозинство, решението се постановява от председателя.

(2) Решението се мотивира, освен ако то възпроизвежда уговорена от страните спогодба. То се изготвя в писмен вид от докладчика и се подписва от председателя и членовете на решаващия състав. Ако някой от арбитрите не може или откаже да подпише арбитражното решение, председателят на решаващия състав удостоверява това със своя подпис върху решението, като посочва и причините за това.

(3) Арбитърът, който не е съгласен с взетото решение, е длъжен да го подпише със забележка за особено мнение. Особеното мнение се изготвя в писмен вид в седемдневен срок и се прилага към решението. Непредставянето на особеното мнение в писмен вид не засяга валидността на постановеното решение.

 

Съдържание на решението

Чл. 38. Решението трябва да съдържа:

1. наименование на Арбитража;

2. дата и място на постановяване на решението;

3. имената на арбитрите;

4. наименование на страните;

5. предмет на спора и кратко изложение на обстоятелствата по делото;

6. диспозитив на решението, включително възлагане на разноските по делото;

7. мотиви на решението;

8. подписи на арбитрите.

 

Обявяване на решението

Чл. 39. (1) Решението се обявява непосредствено след приключване на разглеждането на делото или в 14-дневен срок след последното заседание.

(2) Решението се вписва в книгата на решенията, която е на разположение на страните и техните представители.

(3) Препис от решението се връчва на страните, след заплащане на арбитражните разноски.

(4) Преписите и преводите на решението се заверяват от секретаря на Арбитража с неговия подпис и с печата на Арбитража.

 

Възобновяване на разглеждането на делото

Чл.40. Решаващият състав възобновява разглеждането на делото, когато установи, че:

1. правото на някоя от страните да бъде изслушана е било нарушено;

2. една от страните по независещи от нея причини не е могла да се яви, както и да уведоми Арбитража за тази невъзможност;

3. страните са поискали доказателства, които е следвало да бъдат събрани;

4. има необходимост от допълнителни доказателства или от допълнително изясняване на обстоятелства.

 

Допълнително решение

Чл. 41. (1) Решаващият състав по искане на страните може да постанови допълнително решение по искания, по които не се е произнесъл, ако допълнителното решение може да съществува наред с допълваното решение, без да го засяга.

(2) Молба за допълнително решение може да се подаде в 30-дневен срок от получаване на решението.

(3) Когато искането е основателно, решаващият състав постановява допълнително решение при спазване съответно на разпоредбата на чл. 36.

 

Действие на решението

Чл. 42. (1) Арбитражното решение е окончателно и слага край на спора. То поражда действие от момента на обявяването му.

(2) Арбитражното решение е задължително за страните и подлежи на принудително изпълнение.

 

Поправка и тълкуване на решението

Чл. 43. (1) По искане на всяка от страните или по свой почин решаващият състав може да поправи решението относно допусната явна фактическа грешка. За исканата поправка решаващият състав уведомява другата страна.

(2) По искане на някоя от страните решаващият състав може да тълкува постановеното решение.

(3) По исканата поправка и тълкуване на решението решаващият състав изслушва страните или им дава възможност да представят в определен от него срок писмените си становища, като се произнася в 7-дневен срок от искането.

(4) Поправката и тълкуването стават неразделна част от решението.

 

Прекратяване на делото

Чл. 44. (1) Ако по делото не може да се постанови решение, арбитражното производство се прекратява с определение.

(2) Определение за прекратяване на производството се постановява:

1. при отказ или оттегляне на иска от ищеца;

2. при липса на други предпоставки, необходими за разглеждане и решаване на делото по същество.

(3) Ако решаващият състав още не е образуван по установения ред, прекратяване на арбитражното производство се постановява с разпореждане на председателя на Арбитража.

 

ДЯЛ ІІІ. ОСОБЕНИ АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА

 

чл.45 Особени производства пред Арбитража са производствата по задължителни тълкувания на борсовия правилник, разрешаването спорове във връзка със сключването и изпълнението на борсовите сделки и  разрешаването на  спорове по изпълнението на договорите между членовете и клиентите им и между членовете и брокерите.

 

ГЛАВА І. ПРОИЗВОДСТВО ПО ТЪЛКУВАНЕ НА БОРСОВИЯ ПРАВИЛНИК

 

Тълкуване на борсовия правилник

Чл.46. Арбитражът дава задължителни тълкувания на борсовия правилник на Българска стокова борса АД по ред и процедура, установени в този правилник.

 

Искане за тълкуване

Чл.47. Искане за задължително тълкуване на борсовия правилник могат да правят:

1. Общото събрание на Българска стокова борса АД;

2. Съветът на директорите на Българска стокова борса АД;

3. Управителният орган на клиринговата къща;

4. Изпълнителният директор на Българска стокова борса АД по писмена молба на не по-малко от 10 акционери, членове или брокери.

5. Решаващият състав на Арбитража в рамките на висящо арбитражно производство, тогава когато правният въпрос се отнася до преюдициално правоотношение, което обуславя изхода на делото, или когато разрешението по правния въпрос е от значение за правилното решаване на делото.

 

Форма

Чл.48.  (1) Искането за задължително тълкуване на борсовия правилник трябва да бъде направено в писмена форма и да съдържа:

1. посочване на разпоредбата от борсовия правилник, чието тълкуване се иска;

2. изложение на обстоятелствата, във връзка с които се иска задължително тълкуване;

3. формулировка на конкретни въпроси и искания;

4. подпис на лицето, от което изхожда искането, а когато искането е направено от компетентен орган – подпис на лицето, което го представлява;

(2) Когато искането се прави по реда на чл. 47, т. 4  към него се прилага писмената молба, на която то се основава, с подписите на не по-малко от 10 акционери, членове или брокери.

(3) Към искането се прилага документ за внесена по сметка на Арбитража арбитражна такса в размер съобразно тарифата.

 

Допустимост

Чл.49. Не се допуска и не се разглежда искане за едновременно тълкуване на повече от една разпоредба на борсовия правилник, освен ако се налага произнасяне по свързани разпоредби.

 

Образуване на дело

Чл.50. Искането за задължително тълкуване на борсовия правилник се подава до Председателя на Арбитража, който в 3-дневен срок от постъпване на искането в Секретариата на Арбитража с разпореждане образува вътрешно тълкувателно дело и определя дата на първо заседание, която не трябва да е по-късно от 14 дни от датата на постъпване на искането.

 

Разглеждане

Чл.51.  (1) Искането за задължително тълкуване на борсовия правилник се разглежда в закрито заседание в състав от петима арбитри, определени с разпореждане от Председателя на Арбитража, и под негово председателство.

(2) Председателят на Арбитража може да поиска от подателя на искането допълнителни пояснения, сведения или конкретизиране, ако то е неясно или непълно. Когато искането е направено от Общото събрание на борсата, необходимите пояснения се дават от Съвета на директорите.

(3) По постъпилите искания за задължително тълкуване Председателят на Арбитража може да изиска писмено становище от Съвета на директорите на борсата.

 

Решаване 

Чл.52. (1) Арбитражът се произнася с решение или определение по искането за задължително тълкуване в 14-дневен срок от датата на заседанието, в което е завършило разглеждането на делото.

(2) Тълкувателното решение заедно с мотивите към него се изготвя в писмена форма и се обявява в Секретарията на Арбитражът към Българска стокова борса, а препис от решението се изпраща на заинтересованите лица по реда за връчване, предвиден в този правилник.

(3) Решението за задължително тълкуване трябва да съдържа:

1. дата и място на постановяване на тълкувателното решение;

2. посочване на Арбитража, имената на арбитрите и на секретаря, взели участие в делото;

3. номер на вътрешното тълкувателно дело;

4. кратко изложение на искането за тълкуване;

5. тълкувателни мотиви;

6. диспозитив, в който се излага тълкувателният извод;

(4) Арбитражът се произнася с определение, когато оставя без разглеждане искането за задължително тълкуване, когато то е оттеглено, както и в случаите, когато е непълно или неясно и подателят му не е изпълнил дадените указания за отстраняване на нередовностите.

 

ГЛАВА ІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО СПОРОВЕ ОТНОСНО СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ФОРУЪРДНИ СДЕЛКИ

 

Допустимост

Чл.53.  (1) Арбитражът разглежда и решава спорове между страните, възникнали в хода на допълнителното договаряне по спецификацията към борсовия договор, когато:

1. в офертата е посочено, че се предлагат или изискват съответни допълнителни условия или

2. страните, респ. брокерите са постигнали общо съгласие за допълнително договаряне.

(2) Недопустимо е разрешаването на спор по унифицираните текстове на борсовия договор, дори ако страните са дали съгласието си за това.

 

Образуване

Чл.54. (1) Арбитражът образува дело за разрешаване на спор във връзка със сключване на договора въз основа на регистрационни фишове за спорните сделки, предадени му по реда на борсовия правилник.

                   (2) Брокерите и/или членовете, представляващи спорещите страни, са длъжни не по-късно от 12 часа на работния ден, следващ деня на борсовата сесия, да депозират в Арбитража писмена молба за разглеждане на спора и да внесат арбитражна такса в размер съобразно тарифата. По отношение на арбитражната такса те могат да заявят съгласието си за удържането й от внесения членски депозит. При неизпълнение в този срок се смята, че страните са оттеглили заявлението си за арбитраж и делото се прекратява, като договорът се смята за сключен при условията, посочени в офертата.

(3) Когато в срока по предходната алинея в Арбитражът е постъпила молба само от едната страна, договорът се смята за сключен при условията, предложени от нея.

(4) Молбата по чл. 61, ал. 2, ведно с прилежащите към нея доказателства и приложения, могат да бъдат депозирани по електронната поща на Арбитражът при Българска стокова борса, като Секретариата на Арбитража удостоверява тяхното получаване и дава входящ номер на представените документи.

 

Молба  

Чл.55. (1) Молбата за разглеждане на спора по сключване на договора трябва да бъде представена в писмена форма и да съдържа:

1. пълно наименование на страните по договора;

2. индивидуализиране на договора чрез данни по регистрационния фиш;

3. кратко изложение на разногласията по спецификацията;

4. проект за разрешаване на спора;

5. подпис на подателя;

(2) Към молбата за разглеждане на спора страните са длъжни да представят всички писмени доказателства, с които разполагат.

(3) Към молбата се прилагат:

1. документ за внесена по сметка на Арбитража арбитражна такса или декларация за събирането й от сумата на внесения членски депозит

2. копие от молбата и доказателствата към нея за другата страна;

 

 

Срок за разглеждане

Чл.56. (1) Арбитражните дела се разглеждат от 15 часа на работния ден, следващ деня на борсовата сесия, и приключват същия ден. По изключение и със съгласие или по искане на страните разглеждането на делото може да бъде отложено за срок не по-дълъг от три дни.

(2) Страните, заявили отнасянето на спора пред Арбитража по реда на този правилник, се смятат за редовно уведомени за деня на арбитражното заседание. Арбитражът не извършва отделно призоваване.

 

Решаващ състав

Чл.57. Арбитражът разглежда и решава възложените му спорове чрез Решаващия състав, който се състои от едноличен арбитър, определен от Председателя на Арбитража. За арбитър може да бъде назначено само лице, включено в списъка на арбитрите.

 

Предмет

Чл.58. (1) Решаващият състав се произнася само по отбелязаните като спорни реквизити на спецификацията.

(2) Ако молбата съдържа искане за произнасяне по неотбелязана като спорна допълнителна клауза (реквизит), Решаващият състав се произнася по нея, само ако другата страна даде съгласие за това.

(3) Когато Решаващият състав установи, че по определени реквизити на спецификацията, които преценява като съществени за изпълнението на договора, страните не са вписали допълнителни клаузи, може да ги прикани да се споразумеят по тях. Постигнатото споразумение се вписва в протокола на заседанието и се потвърждава с арбитражното решение. Ако страните не постигнат споразумение, Решаващият орган не се произнася по тези реквизити.

 

Арбитражно заседание

Чл.59. Решаващият състав разглежда и решава възложените му спорове в открито арбитражно заседание, което се провежда при закрити врати, с участие само на страните по спора, респ. борсовите членове и/или брокерите или техните представители.

 

Постановяване на решение

Чл.60. (1) Решаващият състав постановява решение въз основа на обясненията на страните и представените писмени доказателства, при спазване разпоредбите на борсовия правилник на Българска стокова борса и като взима предвид обичаите в практиката и в търговските отношения между страните.

(2) Решението се обявява веднага след приключване на заседанието в присъствието на явилите се представители на страните.

 (3) В решението се възпроизвеждат допълнителните реквизити на спецификацията, по отношение на които е възникнал спорът. Решаващият състав формулира клаузата според предложението на съответната страна, така както е изложено в молбата. Решаващият състав не може да формулира клаузата по начин, който не произтича от предложението на някоя от страните, освен в случаите на спогодба.

(4) Точната формулировка на спорната клауза от спецификацията се възпроизвежда в решението и е задължителна за страните по спора.

(5) Решението се вписва в протокола на заседанието, който се връчва на страните.

 

(6) Решаващият орган излага мотиви към решението, които могат да бъдат изложени и след постановяване на решението, но не по-късно от 3 дни.  

 

Влизане в сила

Чл.61. Решението на Арбитража не подлежи на обжалване и влиза в сила незабавно от неговото обявяване.

 

ГЛАВА ІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО СПОРОВЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СДЕЛКИ С НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ФОРУЪРДНИ СДЕЛКИ

 

Ред за разглеждане

Чл.62. (1) Арбитражът разглежда и решава спорове във връзка с изпълнението на сделки с незабавно изпълнение и форуърдни сделки, включително спорове по съществуването и тълкуването им по реда на общото арбитражно производство по Дял втори от този правилник.

(2) Споровете могат да бъдат разгледани по реда на особеното производство на Дял ІІІ, Глава ІІ, когато страните изрично са уговорили това в арбитражно споразумение, а също и когато ищецът направи изрично искане за това в исковата молба и ответникът приеме делото да се разгледа по реда на  особеното производство.

 

Арбитражни такси

Чл.63. За разглеждане на спора от Арбитража страните внасят арбитражна такса в размер съобразно тарифата. Когато страна по спора е член на Българска стокова борса АД, той може да заяви съгласието си дължимата арбитражна такса да бъде удържана от внесения от него членски депозит.

 

 

ГЛАВА ІV. ПРОИЗВОДСТВО ПО СПОРОВЕ ПО СКЛЮЧВАНЕТО

НА ФЮЧЪРСНИ И ОПЦИОННИ СДЕЛКИ

 

Предмет

Чл.64. Арбитражът разглежда спорове по сключването на фючърсни борсови сделки само във връзка с различия в данните и съдържанието на регистрационните фишове, възникнали при оформяне на договорите.

 

Молба

Чл.65. (1) Арбитражът образува дело за разрешаване на спор във връзка със сключване на договора въз основа на писмена молба на брокера или борсовия член, на когото брокерът посредничи.

                   (2) Молбата се подава чрез клиринговата къща най-късно до края на работния ден, следващ деня, определен за оформяне на борсовия договор.

(3) Молбата, ведно с прилежащите към нея доказателства и приложения, могат да бъдат депозирани по електронната поща на Арбитража при Българска стокова борса, като Секретариата на Арбитража удостоверява тяхното получаване и дава входящ номер на представените документи.

 

Съдържание на молбата

Чл.66. (1) Молбата за разглеждане на спора по сключване на договора трябва да бъде в писмена форма и да съдържа:

1. пълно наименование на страните по договора;

2. индивидуализиране на договора чрез дезспорните данни по регистрационните фишове;

3. кратко изложение на различията в регистрационните фишове;

4. подпис на подателя;

(2) Към молбата за разглеждане на спора страната е длъжна да представи всички доказателства, въз основа на които подателят смята, че данните в неговия регистрационен фиш са достоверни.

(3) Към молбата се прилагат:

1. документ за внесена по сметка на Арбитража арбитражна такса или декларация за събирането й от сумата на внесения членски внос тогава, когато страна по спора е член на Българска стокова борса;

2. копие от молбата и доказателствата към нея за другата страна;

 

Насрочване и разглеждане на делото

Чл.67. (1)До края на работния ден, следващ деня на подаване на молбата, Председателят на Арбитража извършва насрочване на делото, като датата на арбитражното заседание трябва да е не по-късно от 14 дни от датата на подаване на молбата.

(2 Арбитража разглежда и решава възложените му спорове чрез Решаващия състав, който се състои от едноличен арбитър, определен от Председателя на Арбитража. За арбитър може да бъде назначено само лице, включено списъка на арбитрите.

(3) Спорът се разглежда в открито арбитражно заседание, което се провежда при закрити врати, с участие само на страните по спора, респ. борсовите членове и/или брокерите или техните представители, както и борсовия котировчик.

 

Решение

Чл.68. (1) Решението се обявява веднага след приключване на заседанието по делото в присъствието на явилите се предствители на страните.

(2) Решението се вписва в протокола на заседанието, който се връчва на страните

(3) По сложни дела постановяването на решението може да бъде отложено за не повече от три дни.

(4) С решението се обявява кой от регистрационните фишове се приема за меродавен за окончателното съдържание на фючърсния договор.

(5) Ако Решаващият състав прецени, че посочените от подателя на молбата доказателства не опровергават данните по регистрационния фиш на котировчика, договорът се обявява за сключен въз основа на последния.

(6)Решаващият състав излага мотиви към решението. Мотивите могат да бъдат изложени и след постановяване на решението, но не по-късно от 3 дни.  

 

Влизане в сила

Чл.69. Решението на Арбитража не подлежи на обжалване и влиза в сила от момента на неговото обявяване.

 

ГЛАВА V. ПРОИЗВОДСТВО ПО СПОРОВЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ФЮЧЪРСНИ И ОПЦИОННИ СДЕЛКИ

Предмет

Чл.70. (1) Арбитражът разглежда и решава спорове във връзка с изпълнението на фючърсни и опционни сделки, включително спорове по съществуването и тълкуването им по реда на общото арбитражно производство по Дял втори от този правилник.

(2) Споровете могат да бъдат разгледани по реда на особеното производство Дял ІІІ, Глава ІV, когато страните изрично са уговорили това в арбитражно споразумение, а също и когато ищецът направи изрично искане за това в исковата молба и ответникът приеме делото да се разгледа по реда на   особеното производство.

 

Арбитражни такси

Чл.71. За разглеждане на спора от Арбитража страните внасят арбитражна такса в размер съобразно тарифата. Когато страна по спора е член на Българска стокова борса АД, той може да заяви съгласието си дължимата арбитражна такса да бъде удържана от внесения от него членски депозит.

 

ГЛАВА VІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО СПОРОВЕ

ОТНОСНО ВЪЗРАЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИ

 

Подаване на възражение

Чл.72. Възраженията на клиенти, според които условията по сключената борсова сделка се отклоняват от поръчката, се подават пред борсата или клиринговата къща по реда и в сроковете, установени в борсовия правилник.

 

Съдържане на възражението

Чл.73. (1) Възражението съдържа:

1.име, респ. наименование на клиента;

2.име, респ. наименование на борсовия член. който е страна по сключената сделка;

3.посочване на борсовата сесия, на която е сключена сделката;

4.индивидуализация на борсовата сделка;

5.посочване на отклонението между поръчката и сключената сделка;

6.в какво се състоят исканията на клиента.

7.цената на иска (в случаите когато се иска заплащане на обезщетение);

8.подпис на клиента, респ. на представителя му.

(2) Към възражението се прилага копие от договора между клиента и борсовия член и от конкретната поръчка за сключване на борсовата сделка.

 

Препращане към Арбитража

Чл.74. Когато исканията на клиента не бъдат уредени по реда и в сроковете, установени в борсовия правилник, борсата или клиринговата къща предават в Арбитража  постъпилото възражение на клиента, заедно със становището на борсовия член и копия от документите по сделката.

 

Арбитражна клауза

Чл.75. (1) Когато договорът между клиента и борсовия член съдържа арбитражна клауза, на страните се изпраща съобщение, с което се  уведомяват за постъпилото възражение.

(2) В 14-дневен срок от получаване на съобщението по предходната алинея клиентът е длъжен да заяви писмено пред Арбитража дали поддържа възражението си. Ако клиентът потвърди възражението си, то се приема като искова молба и по него се образува арбитражно дело.

(3) Ако в срока по предходната алинея клиентът не потвърди възражението си, Арбитражът изпраща повторно съобщение до страните, с което поканва борсовия член в нов 14-дневен срок от получаване на това съобщение да предяви исканията си към клиента с предявяване на искова молба. Ако такава бъде подадена, по нея се образува арбитражно дело.

(4) Ако в срока по предходната алинея борсовият член не предяви иск против клиента или клиентът не потвърди възражението си, председателят на арбитража връща преписката на борсата или клиринговата къща и разпорежда на страните да бъде изпратено съобщение, че въпросът за действителността на борсовата сделка в отношенията между тях остава спорен.

(5) До изтичането на сроковете по предходните алинеи внесената гаранция не се освобождава, освен ако сделката е изцяло изпълнена при условията, при които е сключена.

 

Липса на арбитражна клауза

Чл.76. Когато договорът между клиента и борсовия член не съдържа клауза, предвиждаща разрешаването на споровете от Арбитража, правилата на предходния член се прилагат съответно до потвърждаването или отричането на неговата компетентност.

 

Разглеждане на делата

Чл.77. Делата по тази глава се разглеждат и решават по правилата на общото арбитражно производство установени в Дял ІІ.

 

 

ГЛАВА VІІ. ПРОИЗВОДСТВО ПО СПОРОВЕ

ПО КЛИРИНГОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Предмет и ред

Чл.78. (1)Когато е отношенията между клиринговата къща и борсовите членове останат неуредени маржови или други клирингови задължения и те не могат да бъдат разрешени по реда на борсовия правилник и правилника за взаимоотношенията между борсовите членове и клиринговата къща, арбитражът разглежда спора по молба на заинтересуваната страна

(2)  Делата по този раздел се разглеждат и решават по правилата на правилата на общото арбитражно производство установени в Дял ІІ.

 

 

ГЛАВА VІІІ. ПРОИЗВОДСТВО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯ

ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА БОРСОВИ ЧЛЕНОВЕ

Срок

Чл.79. Решението на Съвета на директорите на Българска стокова борса АД за изключване на борсов член може да се обжалва пред Арбитража в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.

 

Съдържание на жалбата

Чл.80. Жалбата се подава в писмена форма и трябва да съдържа:

1. име, респ. наименование на борсовия член;

2. посочване на обжалваното решение;

3. основанията, поради които жалбоподателят го смята за неправилно;

4. подпис на жалбоподателя, респ. на представителя му;

 

Приложения

Чл.81. (1) Към жалбата жалбоподателят е длъжен да представи всички писмени доказателства, с които разполага.

(2) Към жалбата се прилагат:

1. документ за внесена по сметка на Арбитража арбитражна такса или декларация за събирането й от сумата на внесения членски депозит;

2. копие от жалбата и доказателствата към нея за Съвета на директорите на Българска стокова борса АД;

 

Образуване и разглеждане на делото

Чл.82. (1) Председателят на Арбитража в срок от 3 дни от датата на постъпване на жалбата в Секретариата на Арбитража с разпореждане образува дело и определя дата на първо заседание, което не може да бъде по-късно от един месец от образуването на делото.

(2) Жалбата се разглежда от Решаващия състав в открито арбитражно заседание в състав от трима арбитри, определени с разпореждане на Председателя на Арбитража и под негово председателство.

(3) В 7-дневен срок от датата на получаване на копие от жалбата Съветът на директорите на Българска стокова борса АД е длъжен да представи пред Арбитража протокол от заседанието, на което е взето обжалваното решение, както и самото решение.

 

Произнасяне

Чл.83. (1) Арбитражът се произнася само по оплакванията, изложени в жалбата.

(2) Решаващият състав отменя решението за изключване, ако установи, че:

1. посоченото в решението основание за изключване не е осъществено;

2. решението е прието при нарушаване на процедурата за изключване, определена в борсовия правилник и на реда за вземане на решения, установен в устава на борсата и правилата за работа на съвета на директорите;

3. в решението е прието въз основа на основание, което съгласно борсовия правилник не води до прекратяване на членственото правоотношение;

 (3) Ако Решаващият състав установи, че към деня на вземане на решението за изключване основанието за изключване е съществувало, но в периода до постановяване на арбитражното решение, изключеният член е изпълнил съответното задължение, той отменя решението, но разноските за арбитражното производство остават за сметка на жалбоподателя.

(4) Решаващият състав не отменя решението при условията на предходната алинея тогава, когато задължението е станало неизпълнимо или вече не е налице интерес от неговото изпълнение.

 

Други производства

Чл. 84. Арбитражът разглежда по реда на този правилник и други дела, предвидени в борсовия правилник на Българска стокова борса.

 

ДЯЛ  ІV. ДРУГИ  РАЗПОРЕДБИ

Съхраняване на делата и решенията

Чл. 85. (1) Секретариатът на Арбитража съхранява приключените дела в течение на 10 години от обявяване на решенията и определенията по тях.

(2) След изтичането на този срок делата се унищожават с изключение на решенията с мотивите към тях и сключените спогодби.

 

Арбитражни такси и разноски

Чл. 86. (1) Арбитражните такси се определят в съответствие с Тарифата за арбитражните такси.

(2) След конституирането си решаващият състав извършва повторна проверка дали арбитражните такси по делото са правилно изчислени и внесени.

(3) Ако са внесени в по-малък размер, решаващият състав задължава ищеца да внесе дължимия остатък, като му дава подходящ срок.

(4) При невнасяне на таксите в срок делото по иска на ищеца, неплатил дължимата от него арбитражна такса, се прекратява. Ако арбитражните такси са внесени в по-голям размер от дължимия, надвнесеното се връща на ищеца.

(5) Ако страните не са уговорили друго, арбитражната такса и разноските на Арбитража се присъждат в тежест на страната, срещу която е постановено решението.

(6) Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да й бъдат присъдени разходите, които тя е направила за своята защита. Присъждат се само реално направените и доказани разходи.

(7) Решаващият състав може да задължи страната, която иска да бъдат събрани доказателства, да внесе депозит за разноски за събиране на исканите доказателства. Действия, за които не е внесен депозит, не се извършват.

(8) Решаващият състав определя възнагражденията на преводачите, секретаря и вещите лица, както и техните дневни и пътни пари.

(9) Възнагражденията на арбитрите се определят съобразно Устава на Арбитража и Тарифата за арбитражните такси.

 

Оповестяване на практиката на Арбитража

Чл. 87. (1) Практиката на Арбитража се оповестява на интернет страницата на Българската стокова борса при условия и по ред, определени от Председателя на Арбитража.

(2) Председателят на Арбитража може да разреши да се публикуват в периодичния печат и в отделни сборници решенията и определенията на Арбитража. Председателят на Арбитража може по своя преценка да изключи от публикуване определени данни от решенията.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Арбитражът разглежда делата съобразно редакцията на Правилника действуващи към момента на разглеждането му.

§2. Настоящият правилник е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на Българската СТОКОВА БОРСА АД, проведено на 27.03.2015 г., измененията към него са приети на Извънредното общо събрание на БСБ АД на 13.11.2015 г.; 16.09.2016 г.; 16.11.2016 г.

§ 3. Настоящият правилник се приема на основание чл. 14 от Устава на Арбитража към Българската стокова борса.