Тарифа

за арбитражните такси по дела,  разглеждани от

АРБИТРАЖA КЪМ БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА

 Обща разпоредба

§.1. (1) С тарифата се урежда размерът на арбитражните такси по дела, които се разглеждат от Арбитражa към БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА.

(2) По смисъла на тарифата “арбитражна такса” е сумата, която се събира за всяко прието за разглеждане дело за покриване разноските на арбитражa.

(3) Арбитражната такса не включва разходите на Арбитражa за събиране на доказателства, за преводач, за разглеждане на делото извън седалището на Арбитражa и други разходи, за които се внася депозит.

Размер на арбитражната такса

§2. (1) Минималната такса за разглеждане на дело пред Арбитражa към БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА е 2000 лева.

(2) Арбитражa към БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА събира следните арбитражни такси, определени в зависимост от цената на иска по следната таблица:

Цена на  иска                                                                          Арбитражна такса

до 50 000 лева                                                                           2000 лв.

от 50 000 до 100 000 лева                                                      2000  лв. за сумата от 50 000 лв.+ 3.5 % за сумата над 50 000 лв.

от 100 000 до 1 000 000 лева                                                 3 750 лв. за сумата от 100 000 лв.+ 3 %  за сумата над 100 000 лв.

над  1 000 000 лева                                                                  30 750 лв. за сумата от 1 000 000 лв.+ 2.5 % за сумата над 1 000 000 лв.

(3) При неоценяеми искове арбитражната такса се определя от председателя на Арбитражa съобразно фактическата и правна сложност на делото, но не може да е под установения миниум от 2 000 лева.

(4) При международни дела заведени в чуждестранна валута, таксите се изчисляват по таблицата по ал.2, след преизчисляване цената на иска в лева съобразно централен курс на БНБ към деня на завеждане на исковата молба.

Административна такса

§3. (1) При всяка подадена искова молба се внася и административна такса в размер на 200 лева.

(2) Административната такса не подлежи на връщане при оттегляне на исковата молба или отказ от иска.

Увеличаване и намаляване на арбитражната такса

§4. (1) Когато делото е с голяма правна или фактическа сложност, решаващият състав може да предложи на председателя на Арбитражa да разпореди увеличаване на размера на арбитражните такси по §2 до 50 на сто. В случай, че разпореждането не бъде изпълнено делото се прекратява, като заплатените до момента такси не се връщат.

(2) Предложението по ал. 1 може да бъде направено най-късно в първото заседание по делото, като председателят на Арбитражa се произнася по искането в 3-дневен срок с разпореждане, което е окончателно.

(3)  При увеличение цената на иска се внася допълнителна арбитражна такса, съразмерна на увеличената сума на иска.

(4) При намаление на иска арбитражна такса не се връща.

Арбитражни такси при един арбитър  

§5. (1) При разглеждане на делото от един арбитър таксите по §2  се събират в размер, намален с 25 %. В този случай размерът на арбитражната такса не може падне  под установения миниум от 2 000 лева.

Плащане на арбитражните такси

§6. (1) Арбитражната такса  и административната такса се плащат по специално открита банкова сметка на името на  “БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА” АД.

(2)  Таксите по ал.1 се заплащат най-късно в деня на завеждане на исковата молба. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня, когато бъде заверена банковата сметка на “БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА” АД.

(3) Искови молби без доказателства за платена такса  се оставят без движение.

(4) Депозит за вещи лица и за събиране на доказателства се заплащат в 7 дневен срок от определянето им от решаващия състав.

(5) Таксите за насрещен иск се плащат най-късно към деня на депозиране на насрещната искова молба.

 Връщане на арбитражни такси

§7. (1) При прекратяване на делото преди конституиране на решаващия състав на ищеца се връща 50 на сто от внесената арбитражна такса.

(2) Връщането на част от арбитражната такса по ал. 1 се постановява с разпореждане на председателя на Арбитражa.

Отговорност на страните за арбитражната такса и разноските

§8.  (1) Ако страните не са уговорили друго, разходите за арбитражна такса и разноските се присъждат в тежест на страната, срещу която е постановено решението, а когато   искът е уважен частично, те се присъждат пропорционално  на уважената и отхвърлената част от иска.

(2) Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да й бъдат присъдени доказаните разходи,  които тя е направила по делото.

(3) Ответникът има право на заплащане на неговите разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска.

(4) При спогодба разноските остават за страните така, както са ги направили, освен ако не е уговорено друго.

 §9. Тази тарифа е приета от Съвета на директорите на Българска стокова борса АД, с Решение, обективирано в Протокол № 13 от проведено на 27.05.2016 г. заседание.

 § 10. Тази тарифа се приема на основание чл. 14 от Устава на Арбитражa към Българска стокова борса АД и влиза в сила на 27.05.2016 г.

Разплащателна смeтка

IBAN: BG25UNCR70001524067888

BIC: UNCRBGSF

Клон: Уникредит България АД