Устав

на  АРБИТРАЖА

към БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА

 

Правен статут

Чл. 1. (1). На основание на чл. 19 ГПК, чл.4 ЗМТА и чл.37, ал. 1 от Закона за стоковите борси и тържищата към „Българска стокова борса“ АД  се създава Арбитраж.

(2). Арбитража е организационно обособена, неперсонифицирана, доброволна правораздавателна институция, създадена като орган към „Българска стокова борса“ АД, чиято дейност се подпомага технически и организационно от „Българска стокова борса“ АД и Съвета на директорите на „Българска стокова борса”АД.

(3). Седалището на Арбитража е в град София, България. Адресът на Арбитража е: гр. София п.к 1407, р-н Лозенец,  бул. „Джеймс Баучер” № 81

(4) Арбитражът  може да провежда заседанията си и на друг адрес уговорен в договора по чл. 12.

 

Компетентност

Чл. 2. (1) Арбитража към „Българска стокова борса“ АД е доброволен правораздавателен орган, който разрешава граждански, търговски спорове, както и спорове за попълване празноти в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ако споровете са му възложени с арбитражно споразумение или въз основа на Правилника на „Българска стокова борса”АД.

(2). Освен споровете по ал.1, Арбитражът дава задължителни тълкувания на борсовия правилник, разрешава спорове във връзка със сключването и изпълнението на борсовите сделки и  разрешава спорове по изпълнението на договорите между членовете и клиентите им и между членовете и брокерите, както и други спорове възложени му от закона, Борсовия правилник и от страните.

(3). Страни по дела, разглеждани от Арбитража, могат да бъдат български и чуждестранни физически или юридически лица, търговци, както и държави, общини или учреждения, притежаващи обща правосубектност както и всяко лице, което е страна по Арбитражно споразумение (Арбитражна клауза).

(4). Споровете се разглеждат съобразно Правилника на Арбитража към „Българска стокова борса“ АД, приет при спазване изискванията на ЗСБТ.

 

Структура

Чл. 3. (1). Арбитража се състои от Председател,   арбитри и Секретар.

(2). Арбитража разрешава възложените му спорове, чрез решаващ орган от един арбитър или в състав от трима арбитри.

 

Председател

Чл.4.(1).Председателят на Арбитража към „Българска стокова борса“ АД осъществява общото ръководство на съда.

(2). За Председател на Арбитража към „Българска стокова борса“ АД се избира правоспособен юрист, който притежава професионални и делови качества.

(3). Председателят на Арбитража се избира от Общото събрание на акционерите  на „Българска стокова борса” АД  за срок от 3 години, без ограничение в броя на мандатите.

 

Правомощия на Председателя на Арбитражния съд

Чл.5 (1). Председателят на Арбитража:

а.  представлява Арбитража;

б. взема решения по организационни въпроси на съда и координира работата на Секретаря;

в. определя членове на арбитражни състави в случаите, посочени в Правилника за организацията и дейността на Арбитража.

г.  свиква заседание на Арбитражната колегия;

д. отчита дейността на Арбитража пред Арбитражната колегия и пред Съвета на дирекотрите  на „Българска стокова борса“ АД.

(2). При отсъствие или при фактическа невъзможност да изпълнява функциите си Председателят на Арбитража писмено упълномощава един от арбитрите, който да го замества с правата по предходната алинея до отпадане на причината за заместване.

(3). Председателят на Арбитража може да бъде арбитър по дела, възложени на Арбитража, само в случаите в които е избран от посочените от страните арбитри за председател на решаващия състав или е едноличен решаващ арбитър, избран от страните.

(4) Председателят на Арбитража се освобождава от Общото събрание на акционерите на  „Българска стокова борса“ АД преди изтичане на мандата му в следните случаи:

а. по негово искане;

б. при смърт и поставяне под запрещение;

в. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 месеца ;

г. при съществени системни нарушения на Устава или Правилника на Арбитража;

 

Арбитри

Чл. 6. (1). Статут на Арбитър към Арбитража към „Българска стокова борса“ АД се придобива след вписване в списък на арбитрите.

(2). Арбитър към Арбитража към „Българска стокова борса“ АД може да бъде правоспособен юрист, който притежава необходимите професионални и морални качества и отговаря на следните условия:

а.  има 5 годишен юридически стаж;

б. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и срещу него няма предварително производство за такова престъпление;

в. притежава необходимите знания по търговското и гражданското право;

г. не е лишаван от право да упражнява определена юридическа професия или дейност.

 

Списък на арбитрите

Чл.7 (1). Вписването в списъка на арбитрите се извършва от Председателя на Арбитража след решение на Съвета на директорите, взето с обикновено мнозинство.

(2). Кандидатът за арбитър попълва заявление, с което заявява желанието си да бъде вписан в списъка на арбитрите и в съответствие с условията по чл. 7, ал. 2 от  Устава.

(3). В списъка се посочват името на арбитъра, неговата длъжност или професия, научна степен или звание, специалност, юридически стаж, чужди езици, които владее с оглед производства по международни спорове, адрес за кореспонденция и телефон.

(4). Списъкът на арбитрите се обнародва на интернет страницата на Арбитража и се предоставя на всички заинтересовани на хартиен носител при поискване.

 

Права и задължения на арбитрите

Чл. 8. (1). Арбитрите не са представители на страните и са длъжни да бъдат независими и безпристрастни при решаване на делата, по които са избрани или посочени.

(2). Арбитрите не могат да оказват правна помощ на страните по делата, в решаването на които участват като част от решаващия състав.

(3). Арбитрите са длъжни да не разгласяват факти и обстоятелства, с конфидициален характер, станали известни по повод на делата в които участват.

(4). Арбитрите подписват декларация по образец за съгласието си да участват в конкретното дело, като декларират обстоятелствата, които биха могли да породят основателни съмнения за тяхната безпристрастност или независимост. Екземпляр от декларацията се прилага към делото.

 

Заличаване на арбитри

Чл.9. (1). Арбитърът се заличава от списъка на Арбитража в случаите на смърт, поставяне под запрещение или по негова молба, с едномесечно предизвестие.

(2). Арбитър може да бъде заличен от списъка на Арбитража с решение на Съвета на директорите на  Българска стокова борса“ АД взето с обикновено мнозинство от присъствуващите на заседанието и в следните случаи:

а.) при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;

б.) когато с дейността си уронва престижа на Арбитража;

в.) когато е осъден за умишлено престъпление от общ характер;

г.) когато бъде лишен от право да упражнява юридическа професия или дейност;

д.) е декларирал неверни обстоятелства с декларацията по чл.9;

е.) когато в продължение на три години не е бил посочван от страните за арбитър в решаващ състав.

(3). Заличаването се извършва от Председателя на Арбитража, като арбитърът довършва производството по висящите делата, в чийто състав е избран, освен ако е налице фактическа невъзможност за това с оглед основанието за заличаване.

(4). В случаите на обективна невъзможност, смърт и поставяне под запрещение, Председателят на Арбитража уведомява страната в арбитражното производство и я поканва да посочи нов арбитър в подходящ срок. Ако в посочения срок страната не стори това, новият арбитър се назначава от Председателя на Арбитража.

 

Арбитражна колегия

Чл. 10. (1) Председателят на Арбитража и арбитрите образуват Арбитражна колегия.

(2) Арбитражната колегия:

а. обсъжда въпроси от дейността на Арбитража;

б. обсъжда практиката на Арбитража по прилагането на законите;

в. взема решение за уеднаквяване практиката на Арбитража;

в. обсъжда други въпроси от дейността на Арбитража.

(3) Решенията на Арбитражната колегия относно прилагането на законите и уеднаквяването на практиката на Арбитража са задължителни за арбитражните състави.

(4) Арбитражната колегия се свиква веднъж годишно от Председателя на съда. Арбитражната колегия взема решения, ако присъстват повече от половината от включените в списъка арбитри.

(5) Решенията на Арбитражната колегия се приемат с обикновено мнозинство, оформят се с протокол, който се заверява от Председателя на съда и от секретаря.

 

Имуществена и организационна подкрепа

Чл. 11.(1) Арбитражът като неперсонифицирана институция няма собствено имущество.

(2) Функционирането на Арбитража се подпомага от търговско дружество (наречено логистично дружество), което осъществява логистична подкрепа и извършва финансово,  имуществено, техническо и административно-техническо обслужване.  С логистичното дружество се сключва договор, в който се определят взаимоотношенията между него и Арбитража.  Договорът се сключва от изпълнителния директор на “БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА” АД.

(3) Финансовите средства необходими за функционирането на Арбитража се формират от арбитражните такси и други разноски по делата.

(4) Арбитражните такси и другите разноски по делата се внасят по специално открита сметка на “БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА” АД, която ги превежда на логистичното дружество.

(5) Оперативното ръководство на логистичното дружество се разпорежда със постъпилите суми  за осъществяване административното обслужване на Арбитража.

(6) Арбитрите от решаващия състав по конкретно дело получават възнаграждение, определено по силата на договор с логистичното дружество.

 

Секретар

чл.12 (1) Административно-техническото обслужване на Арбитража се осъществява от СЕКРЕТАРЯ на Арбитража.

(2) СЕКРЕТАРЯТ  се избира по предложение на Председателя.

(3) Секретарят организира деловодството, води протоколите от заседанията на арбитражните състави, подържа кореспонденцията на съда и осъществява помощните дейности, съгласно Устава и Правилника на Арбитража към Българска стокова борса.

 

Ограничаване на отговорността

Чл.13. (1)„Българска стокова борса“ АД, Арбитража при „Българска стокова борса“ АД, Председателя на Арбитража, Секретаря и арбитрите, участващи в решаващия орган не носят никаква имуществена отговорност по отношение на страните в арбитражни спорове, независимо от техния изход.

(2) Нито едно от лицата, посочени в ал.1 не носи отговорност относно връщане или възстановяване на заплатените арбитражни такси или депозити по отношение на страните в арбитражно производство, независимо от изхода от спора и/или евентуалното прекратяване на същия преди постановяване на арбитражно решение или друг акт, с който се слага край на спора.

Нормативна основа

Чл. 14. (1) На основание чл. 33, ал. 5, т. 3 във вр. с чл. 33, ал. 1, т. 1 от Устава на Българска стокова борса” АД, Уставът на Арбитража се приема, изменя и допълва от Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА“ АД.

(2) На основание чл. 33, ал. 5, т. 3 във вр. с чл. 33, ал. 1, т. 1 от Устава на БСБ АД и Тарифата за арбитражните такси се приема, изменя и допълва от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „Българска стокова борса“ АД.

(3) В случай на празнини в настоящия Устав съответно се прилагат нормите на Правилника на Арбитража на „Българска стокова борса“ АД, Устава на „Българска стокова борса“ АД, Закона за международния търговски арбитраж, Закона за стоковите борси и тържищата и други приложими разпоредби на българското законодателство.

 

 

Настоящият устав е приет от Съвета на директорите на „Българска стокова борса“ АД с Решение, обективирано в Протокол № 16, от проведено на 27.05.2016 г. заседание.