Дейност

Борсата осъществява дейността си с цел:

1. изграждане на модерна пазарна инфраструктура; 2. създаване на условия за разширяване на контактите между стокопроизводители, търговци и потребители; 3. насърчаване на свободната конкуренция; 4. развитие на пазарните отношения.

Основните задачи в дейността на борсата са:

1. създаване, организиране и развитие на открит и конкурентен пазар за търговия със стандартизирани контракти на борсови стоки; 2. формиране и усъвършенствуване на механизъм за постигане на равновесни пазарни цени. 3. изграждане и утвърждаване на система от стандарти и специфични механизми за окачествяване и сертифициране на стоките, предмет на борсова търговия;

В изпълнение на своите цели и задачи борсата извършва следните дейности:

1. определя видовете стоки и размера на търгуваните контракти на борсата и преустановява временно или окончателно търговията с някои от тях; 2. подготвя, организира и провежда борсови сесии за сключване на сделки със стоки и контракти; 3. организира и регистрира сключването на борсовите сделки; 4. подпомага изпълнението на борсовите сделки и организира и контролира плащането по тях; 5. налага санкции за извършени нарушения на законовите и други правила в областта на борсовата търговия; 6. изготвя общи условия на борсови и други търговски договори; 7. извършва проучвания и анализи на борсовите и другите търговски договорни отношения; 8. обобщава, анализира и популяризира борсовата дейност и практика, включително движението и тенденциите на цените; 9. осъществява информационна дейност за стоковите оферти, борсовите цени и сключените сделки, включително чрез издаване на седмичен борсов бюлетин и чрез средствата за масова информация; 10. организира и провежда курсове за подготовка на брокери и издава сертификати за брокерска правоспособност; 11. води регистри и друга отчетност на издадените сертификати за брокери, на членовете, на участвуващите на борсата брокери, на сключените сделки и на арбитражните спорове, отнасящи се до дейността на борсата; 12. взаимодействува с държавни органи и институции, сдружения, банки, търговски дружества, неправителствени организации, органи на местно самоуправление и други заинтересувани от борсовата търговия и нейното развитие; 13. развива сътрудничество с други борси, борсови, финансови, търговски и обществени институции и организации от страната и чужбина; 14. привлича специалисти и експерти от страната и чужбина за консултации и проучвания на проблеми в областта на борсовите и договорните отношения; 15. представлява интересите на членовете си на национални и международни борсови и търговски форуми и прояви; 16. открива свои представителства в страната и в чужбина; 17. осъществява други дейности, произтичащи от Закона за стоковите борси и тържищата и актовете по неговото прилагане,

 БОРСОВ ПРАВИЛНИК