Такси и услуги

 

ТАРИФА
за борсовите такси и услуги, заплащани на
„Българска стокова борса” АД
I.  Членски вноски
1.1  Еднократна встъпителна вноска, осигуряващи право за търгуване във всички борсови кръгове: 20 000,00 лв..
1.2. Годишна вноска за членовете на БСБ АД:
– платена еднократно до 31.01. 1 750,00 лв.
 – Платена на две вноски до 31.01. и до 31.07. 2 x 1 000 лв.
1.3. Такса за прехвърляне на членство 1 500,00 лв.
1.4. Такса за вписване промяна на обстоятелства във водените от БСБ АД регистри 20,00 лв.
II. Такси за подаване на поръчки/заявки

2.1 За поръчки, подадени в регламентирания в Правилника на БСБ АД, срок не се събират такси.

III. Такси, дължими на стоковата борса от борсовите членове при реализиране на сделка
3.1. При реализиране на сделки с обща стойност до 1 000 000 лв. включително, таксата е в размер 0.15 % от стойността на сделката и се заплаща от всяка страна.
3.23.3 При реализиране на сделки от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. включително, таксата е в размер  0.1 % от стойността на сделката и се заплаща от всяка страна .При реализиране на сделки над 10 000 000 лв., таксата е в размер  0.05 % от стойността на сделката и се заплаща от всяка страна.

IV. Такса за курс за брокерска правоспособност и квалификационни курсове

4.1. Курс за брокерска правоспособност 500,00 лв.
4.2. Курс за актуализация на знания 100,00 лв.
V. Такси за официални справки от борсовите регистри
5.1. Издаване на Служебна бележка за борсов член 20,00 лв.
5.2. Ценова информация за една стока:
– за една сесия 50,00 лв.
– за период от един месец 100,00 лв.
– за период над един месец до една година 200,00 лв.
5.3. Заверен бюлетин от борсова сесия 30,00 лв.
5.4. Проучване на производители, вносители, търговци, транспортни фирми и др. 600,00 лв.
VI.  Такси за размножаване на документи
6.1. За членове на борсата 0,07 лв./стр.
6.2. За външни клиенти 0,10 лв./стр.
VII.  Такси за издаване на дубликати
7.1. Удостоверение за членство 40,00 лв.
7.2.  Удостоверение за завършен курс от брокер 40,00 лв.
Забележка: Всички цени в настоящата тарифа са без включен ДДС.