Условия за членство

Член на стоковата борса може да бъде само търговец по смисъла на Търговския закон и лица, регистрирани по законодателството на държава – членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които отговарят на следните изисквания:

Членовете на борсата могат да бъдат пълни или асоциирани

Пълни са членовете, които притежават акции и имат правото на участие във всички борсови кръгове.

Асоциирани са членовете, които имат правото на търгуване във всички борсови кръгове.

Не могат да бъдат членове на борсата – физически лица, регистрирани като еднолични търговци, ако са брокери на стоковата борса.

Кандидатите за членове на БСБ депозират 25% от членския внос и подават следните документи:

 1. молба по образец (Приложение № 1), в която декларират съгласие с Устава и Борсовия правилник на БСБ и заявяват стоките, с които ще търгуват;
 2. Документ извлечение за актуално състояние;
 3. Свидетелство за съдимост;
 4. Декларация по чл.10, ал.1 от Борсовия правилник;
 5. Регистрационна форма за членство.

След приемането и вписването в регистъра, борсовият член получава идентификационен членски номер и му се издава удостоверение за членство.

Членовете на БСБ имат следните права:

 1. да участват в борсовата търговия като упражняват правото си на търгуване във всички борсови кръгове, в които са заявили участие;
 2. да предлагат промени в правилника чрез Борсовия съвет и Съвета на директорите;
 3. да получават информация за дейността на БСБ;
 4. да ползват услугите предоставяни от борсата по реда на Борсовия правилник;
 5. да публикуват рекламни и други съобщения в изданията на БСБ

Членовете на БСБ са длъжни:

 1. Да изпълняват задълженията, произтичащи от Борсовия правилник, решенията на Общото събрание, Съвета на директорите, Изпълнителните директори и Борсовия съвет;
 2. Да работят етично с клиентите си, т.е. да действат като добри търговци;
 3. Да оказват съдействие на Борсата за осъществяване на нейната дейност;
 4. Да изпълнят задълженията си спрямо другите членове на БСБ преди да се оттеглят от членство;
 5. Да удостоверяват членството си при участие в дейността на Борсата;
 6. Да пазят и да не разгласяват каквито и да са данни, свързани с поръчките и указанията на клиентите;
 7. Да правят предложения за сключване на борсови сделки само чрез брокер на БСБ;
 8. Да съобщават писмено незабавно на Съвета на директорите и в 7-дневен срок на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за сключените и прекратените договори с брокери.”
 9. Да уведомяват чрез своя брокер клиентите си за търговските рискове от сключването на борсова сделка.

 Декларация по чл.10_ал.1 от БП

 Молба декларация – приложение №1

Регистрационна форма за членство