Хранителни стоки, зърнени и технически култури

ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ,  ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ  КУЛТУРИ

седмица 30

Наименование на стоката

Мярка
Брой
контракти
Количество в тази мярка
КУПУВА
начална цена, лева
ПРОДАВА
начална цена, лева
БОРСОВА ЦЕНА
ПРОТОКОЛ